fbpx

Lập di chúc có bắt buộc cần người làm chứng không? Mẫu di chúc không có người làm chứng ra sao?

Câu hỏi: Luật sư có thể giải đáp cho tôi thắc mắc về việc có hay không bắt buộc phải có người làm chứng khi lập di chúc? Mẫu di chúc không có người làm chứng phải được trình bày như thế nào để được coi là phù hợp với quy định?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin được phúc đáp như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, di chúc có thể được lập bằng hình thức văn bản hoặc di chúc miệng. Di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Tuy nhiên theo Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc miệng chỉ được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Một điểm cần lưu ý ở đây đối với di chúc miệng là sau 3 tháng kể từ ngày lập di chúc, nếu người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Với hình thức lập di chúc bằng văn bản, pháp luật hiện hành không bắt buộc phải có người làm chứng, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

Bài viết tương tự:  Thủ tục hòa giải Trong tranh chấp đất đai

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực theo Khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015;

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo Điều 634 Bộ luật Dân sự: người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Khi đó, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Lưu ý: Người làm chứng cho việc lập di chúc không được thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể người đó không được là:

– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

– Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

– Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Di chúc bằng văn bản không bắt buộc phải có người làm chứng được quy định tại Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Người lập di chúc tự viết nhưng phải ký thì mới là sự khẳng định chính thức hoàn thiện văn bản đó, việc tự viết vừa thể hiện sự tự nguyện của người lập di chúc vừa mang tính đặc định cao, khó có thể làm giả, và cũng thuận lợi cho việc giám định.

Bài viết tương tự:  Viên Chức Có Được Sở Hữu Cổ Phần Không?

Ngoài điều kiện để di chúc hợp pháp quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 như điều kiện về năng lực chủ thể; nội dung của di chúc không trái với pháp luật, đạo đức xã hội; người xác lập di chúc phải hoàn toàn tự nguyện; di chúc cũng cần đáp ứng điều kiện về mặt nội dung và hình thức theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015. Về mặt hình thức, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. Về mặt nội dung, di chúc cần có các nội dung chủ yếu như ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Như vậy, một di chúc đáp ứng được tất cả các điều kiện trên mới được coi là hợp pháp.

Về mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng, bạn có thể tham khảo mẫu sau:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *