fbpx
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VAY VỐN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến