fbpx

Viên Chức Có Được Sở Hữu Cổ Phần Không?

Viên Chức Có Được Sở Hữu Cổ Phần Không?

Hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi hiện đang là một viên chức. Tôi muốn hỏi tôi có thể góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp trong một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc một công ty cổ phần được không? Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời: VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Những đối tượng không được phép góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn:

Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có quy định về những trường hợp không được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, pháp luật không cấm viên chức được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp thì viên chức là một trong các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bài viết tương tự:  Ký quỹ đầu tư

Chúng ta cần xem xét việc bạn góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có khiến bạn trở thành người quản lý đối với doanh nghiệp hay không.

Theo Khoản 18 Điều 3 Luật Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Khi bạn góp vốn hoặc mua phần vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, thì bạn trở thành thành viên Hội đồng thành viên, như vậy bạn đã trở thành người quản lý doanh nghiệp, tức đã vi phạm Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

Do đó, bạn không được phép góp vốn hoặc mua phần vốn góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn vì bạn hiện đang là một viên chức.

Với công ty cổ phần, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát của doanh nghiệp.

Bài viết tương tự:  Khi Thuê bất Động Sản Cần Lưu Ý Những Gì?

Như vậy, vì bạn là viên chức nên bạn chỉ có thể trở thành cổ đông góp vốn – tức mua cổ phần trong công ty cổ phần.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *