fbpx

Giảm phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, cũng như theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân khi yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển được giảm phí nộp như sau:

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và 80% mức thu phí quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Chi tiết:

Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển:

  • Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển: được giảm từ 80.000 đồng/ hồ sơ xuống 64.000 đồng/ hồ sơ.
  • Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: được giảm từ 60.000 đồng/ hồ sơ xuống 48.000 đồng/ hồ sơ.
  • Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: được giảm từ 20.000 đồng/ hồ sơ xuống 16.000 đồng/ hồ sơ.
  • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: được giảm từ 30.000 đồng/ hồ sơ xuống 24.000 đồng/ hồ sơ.
  • Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm: được giảm từ 25.000 đồng/ trường hợp xuống 20.000 đồng/ trường hợp.

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

  • Chi tiết: Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển: được giảm từ 30.000 đồng/ hồ sơ xuống 24.000 đồng/ hồ sơ.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển theo quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1; Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển theo quy định tại Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Thông tư số 49/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Các nội dung khác có liên quan như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nộp, sử dụng phí, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí… được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *