fbpx

Các bước xin cung cấp thông tin đăng ký của một doanh nghiệp

Theo Khoản 4 Điều 31 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải trả phí theo quy định. Vì vậy, việc yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp có thể yêu cầu qua website cổng thông tin điện tử quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử quốc gia

Người yêu cầu cung cấp thông tin truy cập website https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn, chọn mục cụ thể trong phần danh mục sản phẩm, bao gồm: thông tin của doanh nghiệp cụ thể, vai trò của cá nhân, sản phẩm theo yêu cầu. Trong mục Thông tin của doanh nghiệp cụ thể, người dùng có thể nhập mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp để tra cứu. Mức phí tra cứu sẽ hiện bên màn hình bên phải, người dùng chỉ nhận được thông tin sau khi thanh toán theo hướng dẫn (đối với loại hình thông tin cần trả phí).  Điểm cần lưu ý ở đây là kết quả tra cứu thông tin trong trường hợp này là bản mềm không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài viết tương tự:  Thành lập Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp gửi công văn yêu cầu cung cấp thông tin và nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi quản lý thông tin doanh nghiệp. Trong công văn phải trình bày rõ mục đích yêu cầu cung cấp thông tin và loại thông tin cần được cung cấp. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về việc có chấp thuận hay không yêu cầu của doanh nghiệp trong vòng 7 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ yêu cầu. Kết quả cung cấp thông tin theo trường hợp này sẽ được đóng dấu xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin có thể tham khảo theo mẫu sau đây.

Biểu phí, lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, được quy định cụ thể như sau:

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *