fbpx

Thành phố Hồ Chí Minh: Định kỳ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, TP. HCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc; định kỳ trước ngày 5 hàng tháng thông báo cho từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công trong năm.

Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, cụ thể đến ngày 31/7 giải ngân đạt từ 60% – 70% và đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Đồng thời, TP cũng thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán…theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục; thay thế hoặc dừng thực hiện Quyết định số 18/QĐ-ƯBND ngày 25/5/2018 của UBND TP quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP; phân nhóm các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư của TP.

UBND TP sẽ đôn đốc các sở-ngành, quận-huyện và chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Đối với dự án đã hoàn thành, thực hiện quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu. Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với dự án khởi công mới, lập hồ sơ thiết kế và dự toán; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công dự án; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ các giai đoạn và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, TP cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân tính đến hết năm kế hoạch 2020 đạt dưới 90%.

* UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân những dự án giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30/6/2020; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và cam kết tiến độ giải ngân.

Bộ phận Tin tức Pháp luật

Nguồn: Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND TP. HCM.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *