fbpx

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định mức lệ phí môn bài mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: 

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức thuế mônbài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 03 triệu đồng/ năm 1
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 02 triệu đồng/ năm 2
Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác. 01 triệu đồng/ năm 3
  • Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức nộp lệ phí môn bài thuộc bậc 1 và bậc 2 nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
  • Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
Bài viết tương tự:  Thực hiện nghiêm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoám dịch vụ:

Doanh thu bình quân năm Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm 1
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm 2
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 3.000.0000 đồng/năm 3
  • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Một số lưu ý:

  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
  • Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *