fbpx

Chính thức có hướng dẫn cấp “sổ đỏ” cho “condotel”

Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.

Công văn này hướng dẫn chi tiết và thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/04/2019.

Với nội dung hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận (“Sổ đỏ”) như sau:

Trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện để được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận được nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5//2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 22 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tết thi hành Luật Đất đai.

Về trình trự, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 70, 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 8, 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 cảu Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Bài viết tương tự:  Cục Thuế TP. HCM triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax

Kim Thoa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *