fbpx

Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ hôn Nhân

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 

Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ Hôn Nhân

Trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng vẫn có thể tự thỏa thuận phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Hình thức của thỏa thuận Phân Chia Tài Sản Chung Trong Thời Kỳ Hôn Nhân

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân bắt buộc là văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: 

Thời Điểm Có Hiệu Lực Của Việc Chia Tài Sản Chung Trong Thời Kỳ Hôn Nhân:

Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được xác định theo từng trường hợp như sau: 

  • Trường hợp vợ chồng có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi nhận trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản; 
  • Trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định; 
  • Trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực. 
  • Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 
Bài viết tương tự:  Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương

Hệ quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: 

Theo Điều 40 Luật hôn nhân gia đình 2014 qui định:  

  • Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng. 
  • Thỏa thuận của vợ chồng nêu trên không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. 

Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. 

Hình thức thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản bắt buộc là văn bản và được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

Kể từ ngày thỏa thuận chấm dứt hiệu lực việc chia tài sản chung có hiệu lực thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33, Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Phần tài sản đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 

Bài viết tương tự:  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực việc chia tài sản chung phải được Tòa án công nhận. 

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu 

Chia Tài Sản Chung Trong Thời Kỳ Hôn Nhân Bị Vô Hiệu

Căn cứ Điều 42 Luật Hôn nhân gia đình 2014, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

  • Việc chia tài sản chung của vợ chồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; 
  • Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ: Nuôi dưỡng, cấp dưỡng; bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tố chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; Nghĩa vụ khác về tài sản khác. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *