fbpx

Quy Định Pháp Luật Về Kiểm Tra, Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 3 năm 2020 (Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020).

1. Nghị định có 5 chương, 31 điều. Nội dung của Nghị định:

a) Quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: phương thức kiểm tra, nội dung kiểm tra, trình tự, thủ tục kiểm tra, kết luận kiểm tra, thực hiện kết luận kiểm tra.

b) Quy định về xử lý kỷ luật thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hình thức xử lý kỷ luật được áp dụng (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc)

2. Đối tượng áp dụng của Nghị định:

a) Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bài viết tương tự:  Sửa đổi quy định về quy hoạch cấp, thoát nước

b) Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

c) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 Việc xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu trên cơ sở yêu cầu, kiến nghị tại kết luận kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan, trừ những người trong cơ quan, đơn vị Quân đội nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; những người trong cơ quan, đơn vị Công an nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an; những người trong tổ chức cơ yếu nhưng không làm công tác cơ yếu thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

3. Nghị định bãi bỏ Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Bài viết tương tự:  Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

(Đính kèm Nghị định số 19/2020/NĐ-CP)

Theo sotuphap.hochiminhcity.gov.vn ngày 19/02/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *