fbpx

Những lưu ý khi thỏa thuận xác lập tài sản của vợ chồng

Hiểu thế nào về thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng?

Theo điều 47 Luật hôn nhân gia đình (LHNGĐ) 2012 qui định:Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Như vậy, vợ chồng có quyền lựa chọn thoả thuận vấn đề tài sản trước khi kết hôn để xác định tài sản nào là của vợ, tài sản nào là của chồng, tài sản trước sau khi kết hôn có thể thuộc sở hữu riêng hoặc chung của vợ chồng. Nhưng điều kiện lưu ý là việc thoả thuận này phải này được lập trước khi kết hôn và hình thức bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

Nội dung của thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng:

Trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung sau đây: 

  • Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; 
  • Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung; 
  • Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó; 
  • Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng. 

Đây là những nội dung cơ bản vợ chồng cần thoả thuận, trên thực tế vợ chồng có thể thoả thuận thêm về quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc phân chia lợi tức từ tài sản…

Các bên có quyền sửa đổi, bổ sung thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng nhưng hình thức phải lập bằng văn bản và được công chứng, chứng thực.

Thoả thuận xác lập tài sản của vợ chồng vô hiệu khi:

  • Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan, ví dụ không được lập thành văn bản, không được công chứng, chứng thực.
  • Vi phạm một trong các quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; giao dịch liên quan đến nhà là nơi duy nhất của vợ chồng; giao dịch với người thứ 3  ngay tình liên quan đến tài khoản Ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định pháp luật không phải đăng ký quyền sử hữu, quyền sử dụng.
  • Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *