fbpx
Quyền ly hôn: Căn cứ theo Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014,  qui định về quyền
Khi một trong hai bên không đồng ý ký vào đơn ly hôn hoặc tìm cách trách mặt, không thực
Trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn, việc phân chia tài sản phải được thực hiện theo