Dự án có quy mô từ 500 ha trở lên phải lập quy hoạch chung.

Quy hoạch chung là việc tổ chức hạ tầng xã hội và nhà ở phù hợp với sự phát triển của đô thị