Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ hôn Nhân

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi …

Phân Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ hôn Nhân Read More »