fbpx

Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

Theo tinh thần tại Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, “trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó:

  1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/ tháng (108 triệu đồng/ năm) lên 11 triệu đồng tháng (132 triệu đồng/ năm).
  2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được điều chỉnh từ 3,6 triệu đồng/ tháng lên 4,4 triệu đồng/ tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh chưa được điều chỉnh được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *