fbpx

Một số điểm mới quan trọng về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 16/09/2022 Chính Phủ mới ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Trong đó có các điểm mới được sửa đổi bổ sung cần lưu ý như sau:

1. Bổ sung cơ chế thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Theo đó, Nghị định 65 đã bổ sung khoản 4 Điều 5 về cơ chế thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu tại như sau:

“4. Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau:

a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;

b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;”

Trong khi theo Nghị định 153 chưa có quy định về cơ chế này. Điều này đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư đã được phát hành trái phiếu trước đó, đảm bảo khả năng trả nợ của Doanh nghiệp đối với nhà đầu tư.

2. Thay đổi mệnh giá của trái phiếu từ 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) lên 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Cụ thể Nghị định mới quy định như sau: “a) Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam”.

Trong khi Nghị định cũ quy định như sau: “Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam”.

3. Bổ sung các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn.

Bài viết tương tự:  Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Theo đó, Nghị định 65 đã bổ sung thêm khoản 3 Điều 7, trong đó quy định cụ thể các trường hợp nhà đầu tư được quyền yêu cầu Doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

  1. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.
  2. Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:
  • Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
  • Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận
  • Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định này (nếu có).

Như vậy theo quy định mới thì Doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư khi có các vi phạm về trình tự thủ tục phát hành trái phiếu mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định trên.

Bài viết tương tự:  Cục Thuế TP. HCM triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax

Ngoài ra Nghị định 65 còn sửa đổi, bổ sung thêm một số quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, thủ tục phát hành trái phiếu, trách nhiệm của các tổ chức có liên quan.

Trên đây là một số điểm mới quan trọng mà Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần phải biết. Trường hợp quý khách hàng còn nội dung nào còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp cho Chúng tôi – VietPointLaw để được hỗ trợ tư vấn thêm.

Trân trọng cảm ơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *