fbpx
Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự quan trọng và phổ biến trước khi tiến tới khởi
Sổ đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận
Thời gian vừa qua khi xảy ra dịch Covid – 19, đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động kinh
1. Quy định của pháp luật về hạn mức đất nông nghiệp: Nhà nước quy định hạn mức sử dụng
Ngày 01/7/2020 tới đây, Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
Chính thức ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Thông thường thực tế xin xác nhận ranh giới thửa đất là để phục vụ cho việc xin cấp Giấy
Tại Điều 175  Bộ luật dân sự 2015 quy định ranh giới giữa các bất động sản như sau: “1. Ranh
Hợp đồng tặng cho nhà, đất là sự thỏa thuận giữa các bên khi bên tặng cho chuyển quyền sở