fbpx

Sổ đăng ký cổ đông

Hỏi: Kính Chào Công Ty Luật VietPoint, Mong Quý Công Ty Tư Vấn Cho Tôi Về Sổ Đăng Ký Cổ Đông Của Công Ty Cổ Phần Và Hướng Dẫn Cách Lập Sổ Đăng Ký Cổ Đông?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPoinLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Sổ đăng ký cổ đông là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc được thể dưới bằng cả hai hình thức này thể hiện thông tin của các cổ đông trong công ty cổ phần. Sổ đăng ký cổ đông được lập và lưu giữ từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định các nội dung chủ yếu được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông như sau:

“a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.”

Các cổ đông có trách nhiệm thông báo kịp thời với công ty trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú, công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Bài viết tương tự:  Làm sổ đỏ năm 2020 phải nộp những khoản chi phí nào?

Bạn có thể tham khảo thêm về sổ đăng ký cổ đông dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN …………. ———— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o—–

                                                            ……….., ngày …… tháng …… năm ……

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

1. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư ………….. cấp ngày ……….

Địa chỉ trụ sở chính: …………

2. Vốn điều lệ: ………. đồng (……….. đồng Việt Nam).

Mệnh giá cổ phần: ………. đồng/cổ phần.

Tổng số cổ phần: … Cổ phần.

Loại cổ phần:

  • Cổ phần phổ thông: … cổ phần.
  • Cổ phần ưu đãi: … cổ phần.
  • Cổ phần khác: … cổ phần.

Tổng số cổ phần đã bán của từng loại: … cổ phần, trong đó:

  • Cổ phần phổ thông: … cổ phần.
  • Cổ phần ưu đãi: … cổ phần.
  • Cổ phần khác: … cổ phần.

3. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại cổ đông:

STT Họ và tên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện tại Số, ngày, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu Tổng số cổ phần đã mua Số GCN sở hữu cổ phần
Cổ phần phổ thông Giá trị cổ phần
Bài viết tương tự:  Nhà Chung Cư Được Phân Hạng Như Thế Nào?

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết về sổ cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *