fbpx

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Điều Kiện Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là một hình thức giao dịch về nhà ở theo quy định tại Điều 117 Luật Nhà ở 2014.

Điều kiện các bên tham gia chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (theo quy định tại Điều 119 Luật Nhà ở 2014):

  • Bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mạị phải có điều kiện sau đây:
  • Là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.
  • Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân.
  • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại phải có điều kiện sau đây:
  • Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.
  • Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.
  • Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi thành lập; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở 2014.
Bài viết tương tự:  Một số quy định về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD như sau:

Điều Kiện Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại
  • Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ. Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *