fbpx

Chuyển nhượng hợp đồng Mua bán, Cho Thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có được chuyển nhượng không?

Bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng này cho người khác nếu:

  • Bạn chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Phải có xác nhận của chủ đầu tư.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản: “Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng” và Khoản 1 Điều 10 Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có thay đổi không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không có gì thay đổi:

“Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng”.

“Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận”.

Bài viết tương tự:  Thủ Tục Và Quy Định Chuyển Nhượng Đất Đai Trong Gia Đình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *