fbpx

Các khoản nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Về vấn đề vay nợ trong thời kỳ hôn nhân, có phải khoản vay nào mà vợ hoặc chồng một mình đứng ra vay cũng được xem là khoản nợ chung của vợ chồng hay không? Việc xác định này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, quyền lợi của người vợ hoặc người chồng cũng như gia đình. Vì có những khoản nợ do người chồng hoặc người vợ vay dùng vào mục đích cá nhân, có những khoản vay rất lớn, nếu không xác định rõ đây là những khoản nợ riêng mà dùng tài sản chung của vợ chồng đưa vào chi trả đôi khi gây ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp.

Nội dung dưới đây, chúng tôi trình bày các những trường hợp mà vợ chồng cùng liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ chung cũng như các trường hợp mà vợ hoặc chồng phải tự chịu trách nhiệm khoản nợ của mình:

Nợ chung của vợ chồng trong các trường hợp sau:

 • Khoản nợ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 • Một bên thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình;
 • Giao dịch của vợ hoặc chồng trong trường hợp là đại diện hợp pháp của bên kia;
 • Trường hợp kinh doanh chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

Nợ riêng của vợ hoặc chồng nếu thuộc những trường hợp sau:

 • Khoản nợ phát sinh trước thời kỳ hôn nhân;
 • Khoản nợ phát sinh từ trường hợp chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng hoặc từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 • Khoản nợ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
 • Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Đối với khoản nợ riêng này, người xác lập có nghĩa vụ trả toàn bộ khoản nợ, không được dùng tài sản chung của vợ chồng để thanh toán cho những khoả này.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật VietPointLaw.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *