fbpx

Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm kê đất đai trên toàn tỉnh

Ngày 17/06/2019, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước. Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 23/08/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục đích, nội dung của việc kiểm kê đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mục Đích, Nội Dung Của Việc Kiểm Kê Đất Đai Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Kế hoạch số 125/KH-UBND, việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 lần này nhằm 03 nhóm mục đích sau:

 • Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả.
 • Làm cơ sở đề xuất đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025.
 • Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu phục vụ việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội.

Để thực hiện 03 nhóm mục đích trên, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các nội dung sau:

 • Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; hồ sơ, kết quả kiểm kê đất đai kỳ trước và kết quả thống kê hàng năm trong kỳ kiểm kê; chuẩn bị bản đồ phục vụ cho điều tra kiểm kê.
 • Điều tra, khoanh vẽ hoặc chỉnh lý các khoanh đất theo các chỉ tiêu kiểm kê để lập bản đồ kiểm kê đất đai; tính diện tích các khoanh đất và lập Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai.
 • Xử lý, tổng hợp số liệu và lập các biểu kiểm kê đất đai theo quy định cho từng đơn vị hành chính các cấp; xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất.
 • Lập bảng đồ hiện trạng sử dụng đất cho các cấp; xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong kỳ kiểm kê; đề xuất các giải pháp tăng cường về quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
 • Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Phê duyệt, in sao và ban hành kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Bài viết tương tự:  Sổ Mục Kê Đất Đai Và Giá Trị Pháp Lý

Phạm vi kiểm kê đất đai

Việc kiểm kê được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị tiến hành việc kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh và cấp huyện.

Phạm Vi Kiểm Kê Đất Đai Tỉnh Bà Rịa -vũng Tàu
Nguồn: Sở Tài Nguyên Và Môi Trường – UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuy nhiên, việc kiểm kê đất đai lần này không bao gồm kiểm kê cho mục đích an ninh quốc phòng. Theo đó, kiểm kê đất đai cho mục đích an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện theo phương án và theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đối tượng kiểm kê Đất Đai

Đối Tượng Kiểm Kê Đất Đai Tỉnh Bà Rịa -vũng Tàu

Đối tượng kiểm kê bao gồm loại đất và đối tượng quản lý sử dụng đất, cụ thể:

 • Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo Điều 10 Luật đất đai năm 2013, trong đó loại đất kiểm kê được chú trọng là đất trồng lúa, đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Đối tượng quản lý, sử dụng đất được kiểm kê bao gồm người sử dụng đất được quy định tại Điều 5 Luật đất đai năm 2013 và đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất được quy định tại Điều 8 Luật đất đai năm 2013. Trong đó, chú trọng kiểm kê đối với tổ chức sự nghiệp; doanh nghiệp của nhà nước; tổ chức chính trị, chính trị xã hội; đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp, các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật.

Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai ở cấp xã là trước ngày 16/01/2020; cấp huyện là trước ngày 01/3/2020 và cấp tỉnh là trước ngày 16/4/2020.

Bài viết tương tự:  Giá Trị/ Hiệu Lực Pháp Lý Của Giấy Ủy Quyền Trong Giao Dịch Bất Động Sản

Kiểm kê đất đai toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019: Một nhu cầu cấp thiết

Thông qua buổi tiếp xúc cử tri 16/7 – 18/7/2019 vừa qua của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những vấn đề được kiến nghị, phản ánh nhiều nhất chính là công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng,… vì đây là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Các kiến nghị này mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền xử lý nhưng kết quả chưa như mong đợi của người dân.

Hơn nữa, hiện nay vấn đề phân lô, bán nền, dự án “ma” ngày càng xuất hiện càng nhiều. Điển hình là thời gian vừa qua, cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế dự án “ma” của Alibaba.

Kiểm Kê Đất Đai Toàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Năm 2019: Một Nhu Cầu Cấp Thiết

Điều này cho thấy vấn đề quản lý đất đai cũng như thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung cần được quan tâm, kiểm soát, quản lý tốt hơn nữa.

Vì vậy, việc kiểm kê đất đai toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung trong thời điểm hiện nay là một nhu cầu cấp thiết, không chỉ đối với việc quản lý Nhà nước về đất đai, mà còn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất.

Nếu Kế hoạch số 125/KH-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện tốt thì đây chính là một trong những cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 05 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *